Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Cererea de Ofertă de Preț - Echipament IT

12.03.2019 16:18
Expiră 21.03.2019

În cadrul proiectului “Fortificarea Capacităţilor de pregătire şi răspuns la pandemie în Republica Moldova” coordonat de CDC Atlanta, Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate (Centrul PAS) invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următorul echipament: 

Nr

Denumire Produs

Cantitatea

  1. 1.       

Laptop

4

  1. 2.       

Imprimantă Multifuncțională

3

Termeni şi Condiții de Livrare cât și Specificațiile Tehnice sunt anexate la această cerere.

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail sau fax la adresa:

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menționată la alineatul 3 este: 21 martie 2019, 18 00 ora locală

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menționată pentru depunere.

Oferta dumneavoastră în limba română sau în limba engleză va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

 Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

 Ø PREŢUL:  Prețul inclusiv TVA poate fi indicat în Lei Moldovenești (MDL), Dolari SUA (USD) sau EURO (EUR) și trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1.

 Ø EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  convertite în USD utilizând ratele de schimb valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei (www.bnm.md) pentru ziua indicată în aliniatul 4 și ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

Ø ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

Ø VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

 Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Cezar Captaciuc –Specialist Procurări

Tel: /+373/ 22 22-63-43 ext. 111

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

 Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Fișiere atașate