Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Cererea de Ofertă de Preț - Telefoane Mobile și servicii internet mobil

12.02.2019 10:08
Expiră 19.02.2019

În cadrul proiectului ”Modelul de îngrijire centrat pe necesitățile persoanelor în Moldova: implementarea metodelor digitale pentru o mai bună aderență la tratament” finanțat de Stop TB Partnership, găzduit de UNOPS, Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate (Centrul PAS) invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele bunuri și servicii:

Nr

Denumire Produs

Cantitatea

Lot 1

  1. 1.       

Telefon mobil

400

Lot 2

2.1

Cartelă telefonă SIM

400

2.2

Servicii Internet mobil

400

Termeni şi Condiții de Livrare cât și Specificațiile Tehnice sunt anexate la această cerere.

Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri.

Totodată ofertantul poate oferi o reducere de preț în cazul atribuirii ambelor loturi.

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, poate fi transmisă prin poștă, poșta electronică, fax sau adusă direct la Centrul PAS la adresa:

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1

      (Fax) +373 22 22 63 87

      e-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menționată la alineatul 3 este: 19 februarie 2019, 18 00 ora locală

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menționată pentru depunere.

Oferta dumneavoastră în limba română sau în limba engleză va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

 Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

 Ø PREŢUL:  Prețul inclusiv TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL) trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Chișinău, str. V. Alecsandri 99/1.

 Ø EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin aplicarea următoarelor formule:

1)     În cazul în care ofertantul va oferi prețul pentru lotul 1

Prețul evaluat =  Valoare Totală pentru lotul 1 

2)     În cazul în care ofertantul va oferi prețul pentru lotul 2

Prețul evaluat =  Valoare Totală pentru poziția 2.1 + (400* costul unitar Serviciile de Internet mobil*6 luni) 

3)     În cazul în care ofertantul va oferi prețul pentru ambele loturi

Prețul evaluat =  (Valoare Totală pentru lotul 1 – valoarea reducerii pentru lotul 1) +(Valoare Totală pentru poziția 2.1 - valoarea reducerii pentru poziția 2.1) + (400* (costul unitar Serviciile de Internet mobil – valoarea reducerii poziția 2.2)*6 luni)

 Oferta de preț va fi ajustată cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

 Ø ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei al cărei oferte va fi considerată cea mai avantajoasă economic.

 Ø VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Cezar Captaciuc –Specialist Procurări

Tel: /+373/ 22 22-63-43 ext. 111

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (2) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Fișiere atașate